Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Το Έργο

Το έργο F.A.S.T.E.S.TFood and Agroindustrial Schools Toward Entrepreneurship by Storytelling & Digital Technology, είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus + Βασική Δράση 2 που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015, φέρνοντας μαζί μια ισχυρή κοινοπραξία που αποτελείται από δέκα οργανισμούς και σχολεία, από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό τη βελτίωση της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της εκπαίδευσης.

Στόχος του είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μια πιο καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαίδευση μέσω διαφόρων δημιουργικών τρόπων και να τους ενθαρρύνει να επωφεληθούν από τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για καλύτερες εκπαιδευτικές μεθόδους. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες, τόσο γενικά όσο και ειδικά στον τομέα της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στοχεύει επίσης, στο να βοηθήσει τόσο τους δασκάλους όσο και τους μαθητές να υιοθετήσουν μια καινοτόμο προσέγγιση της διδασκαλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να ταιριάζει με την πρακτική της «αφήγησης» με τις ψηφιακές δεξιότητες της δημιουργίας υπερ-βίντεο (hypervideos) και το θέμα της επιχειρηματικότητας.

Το έργο θέτει σε εφαρμογή τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα «Συμπεράσματα για την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» (02/17/15), επειδή η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση μπορεί να προωθήσει την απασχολησιμότητα, την αυτοαπασχόληση και την ενεργή ιδιότητα του πολίτη, καθώς και την ανάπτυξη της προσάρμοσης και τα εξωστρεφές ιδρύματα ΕΕΚ. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στο να προωθήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις δεξιότητες, ενώ τα ιδρύματα πρέπει να προσφέρουν δημιουργικά μαθησιακά περιβάλλοντα και να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας γενικότερα.

Η κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από την Eurosuccess Consulting (Κύπρος), το S.P.E.L.L. srl (Ιταλία), την ISSIS GALILEI BOCCHIALINI SOLARI (Ιταλία), το Centrul de Incubare Creativ Innovativ de Afaceri - CICIA (Ρουμανία), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας - BCCI (Βουλγαρία), το Επαγγελματικό Λύκειο Τεχνολογίας Τροφίμων - PHSFT (Βουλγαρία), τη Συνομοσπονδία Nacional de jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural - CNJ (Πορτογαλία), το Liceul Technologic Aurel Rainu (Ρουμανία), το Escola Profissional Agricola Quinta da Lageosa - EPAQL (Πορτογαλία) και με συντονιστή το Cisita Parma (Ιταλία), συγκεντρώνει ένα ισχυρό συνδυασμό των εταίρων, με επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, σχολές στον τομέα της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ένα εμπορικό επιμελητήριο, συμβουλευτικές εταιρείες και οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι, επιτυγχάνεται η συμπληρωματικότητα των εταίρων του έργου και η γεωγραφική κάλυψη για τη μέγιστη διάδοση και εκμετάλλευση στην ΕΕ.

Τα αποτελέσματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύο ετών είναι τα ακόλουθα:

• 8 υπερ-βίντεο (διαδραστικά βίντεο με συνδέσμους) που θα χρησιμεύσουν ως ΑΕΠ
• ένα μεθοδολογικό εγχειρίδιο / οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής αφήγησης για τους μαθητές να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;